Strona Główna Urzędu Gminy i Miasta w Warcie www.gimwarta.pl
    Poniedziałek, 21 czerwca 2021
Menu:
* Strona główna
* Gmina Warta
* Historia
* Herb
* Zabytki
* Kultura
* Oświata
* Sport
* Turystyka
* Komunikacja
* Organizacje i instytucje
    * TPMiRW
    * PTTK
    * OSP
    * KTW Warta
    * PZW Jeziorsko
    * PZW Warta
    * Koło Łowieckie
    * Szpital
    * ZGKiM
    * ZWiK
* Współpraca zagraniczna
* Sołectwa
* Wydarzenia
* Odsyłacze
* Statystyki
* Dokumenty do pobrania
* Mapa serwisu
* Kontakt
* Elektroniczne Biuro Obsługi Intersanta
* Fundusze unijne

BIP UGiM Warta
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny


foto
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie rozpoczął swoją działalność w dniu 29 lipca 1908 r. Założycielem i pierwszym dyrektorem był doc. dr Witold Łuniewski, syn rejenta z Warty. Początkowo był to przytułek wraz z lecznicą dla umysłowo chorych. Doc. dr Witold Łuniewski piastował stanowisko naczelnego lekarza od 14 lutego 1909 r. do 15 maja 1919 r. Był także współzałożycielem Banku Ludowego, zorganizował również biblioteki: szpitalną i miejską.

Dalszą rozbudową szpitala zajął się dr Karol Szymański, który objął swoje stanowisko 14 marca 1925 r. i pracował do sierpnia 1939 r.

Okres pierwszej wojny światowej zahamował rozwój szpitala. Szpital początkowo przewidziany na 60 chorych, miał kuchnię, pralnię, centralne ogrzewanie i kanalizację. Chorzy leczyli się na koszt własny, lub gminy albo skarbu państwa. Cechą charakterystyczną wszystkich prawie szpitali okresu przedwojennego były tzw. klasy I, II, III. Chorzy w zależności od wysokości opłat korzystali z lepszego wyżywienia i leczenia.
Po zakończeniu I wojny światowej sytuacja materialna szpitala była trudna. Z dniem 24 lipca 1919 r. Ministerstwo Zdrowia Publicznego wprowadziło odpłatne leczenie, natomiast chorych bezdomnych leczono na koszt skarbu państwa.
Z chwilą objęcia stanowiska dyrektora szpitala przez dr Szymańskiego, w latach 1925 - 1939 nastąpiła duża poprawa warunków egzystencji chorych oraz dynamiczny rozwój szpitala, który trwał do 1939 r. tj. do wybuchu II wojny światowej. W roku 1934 została zorganizowana pozazakładowa opieka rodzinna, tzn. umieszczano pacjentów w rodzinach wiejskich.
foto foto
Szpital stał się bardzo ważną placówką w Warcie. Z usług jego lekarzy i pielęgniarek korzystała również miejscowa ludność. Wybuch drugiej wojny światowej przerwał dynamiczny rozwój placówki i zniszczył w części jej dorobek. Mienie zostało rozgrabione. Szpitalem kierował lekarz niemiecki dr Hans Renfranz, który doprowadził do likwidacji 480 pacjentów; pochowano ich w zbiorowych mogiłach w lasach pod Rossoszycą. Wówczas ocalało tylko 120 pacjentów.
Z chwilą wyzwolenia Warty, tj. 21 stycznia 1945 r., personel szpitala przystąpił natychmiast do usuwania zniszczeń, uruchomiono wodociągi i centralne ogrzewanie. Doprowadzono budynki do stanu używalności.
W latach 50-tych w szpitalu w Warcie przebywało 797 chorych zlokalizowanych w czterech pawilonach oraz dwóch suterenach pod budynkami. W latach 70-tych w szpitalu było 960 pacjentów z województwa; sieradzkiego, części piotrkowskiego, radomskiego i bełchatowskiego. Przystąpiono do rozbudowy szpitala, w wyniku której oddano szereg nowych obiektów: 4-pietrowy budynek szpitalny na 180 łóżek, budynek mieszkalny dla pracowników, agregatownię, kotłownię centralną, studnię głębinową, ciągi ciepłownicze.
W latach 80-tych oddano do eksploatacji pawilon dla 120 pacjentów - 4 oddziały, oraz aptekę, laboratorium i izbę przyjęć. Następnie wybudowano hotel dla pielęgniarek (32 pokoje dwuosobowe) oraz budynek mieszkalny na 30 rodzin. W latach 80-tych liczba chorych przebywających w szpitalu wynosiła około 680 osób.
W początkowym okresie lat 90-tych przystąpiono do zmniejszenia rejonów, gdzie w miejsce pacjentów z woj. piotrkowskiego, przyjęto chorych z części województw: kaliskiego i konińskiego, co umożliwiło zmniejszenie liczby łóżek do 536, poprawę warunków bytowych i lepszą efektywność leczenia pacjentów.
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny ma charakter specjalny; jego celem jest przyjmowanie na leczenie, pielęgnowanie i obserwacje chorych psychicznie z obszaru województwa łódzkiego. Jest zakładem samowystarczalnym. Majątek szpitala składa się z nieruchomości własnych i nieruchomości dzierżawionych od skarbu państwa.
Celem szpitala jest też zapewnienie opieki zdrowotnej, w szczególności opieki psychiatrycznej osobom zamieszkałym lub przebywającym na terenie rejonu leczniczego szpitala.
foto foto
Celem strategicznym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie jest restrukturyzacja i przystosowanie jego pracy do wymogów nowoczesnej opieki psychiatrycznej, poprzez: redukcję łóżek szpitalnych, skrócenie średniego pobytu pacjenta (poniżej 40 dni), zmniejszeniu ilości oddziałów psychiatrycznych z pełnym profilem opieki.
W chwili obecnej szpital posiada 355 łóżek (w 10 oddziałach) o profilu:
  • psychiatrycznym, obserwacyjno-diagnostycznym - 8 oddziałów na 285 łóżek,
  • uzależnień - 1 oddział na 40 łóżek,
  • opiekuńczo-leczniczym - 1 oddział na 30 łóżek,
Ponadto w strukturze organizacyjnej szpitala znajduje się:
izba przyjęć, gabinet internistyczny, gabinet okulistyczny, gabinet ginekologiczny, gabinet stomatologiczny, laboratorium, apteka szpitalna, pracownia RTG, pracownia EKG i EEG, dział rehabilitacji, przychodnia przyzakładowa, statystyka medyczna, warsztaty konserwacyjno - naprawcze, kuchnia, pralnia, kotłownia, zespół obsługi gospodarczej.
Copyright MasterPC 2003